تبلیغات

تعرفه تبلیغات سایت: انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان مقاطع برنجی

 

مکان – کد سایز تبلیغ قیمت
در تمام صفحات فقط صفحه اول غیر از صفحه اول تک صفحه
A ۶۹۰ * ۹۰  ۴۰۰,۰۰۰  ۳۵۰,۰۰۰  ۳۲۰,۰۰۰  ۲۸۰,۰۰۰
B ۶۹۰ * ۹۰  ۳۵۰,۰۰۰  ۳۰۰,۰۰۰  ۲۷۰,۰۰۰  ۲۳۰,۰۰۰
C ۲۵۰ * ۲۵۰  ۴۰۰,۰۰۰  ۳۵۰,۰۰۰  ۳۲۰,۰۰۰  ۲۸۰,۰۰۰
D ۲۵۰ * ۱۲۵  ۲۷۰,۰۰۰  ۲۲۰,۰۰۰  ۱۹۰,۰۰۰  ۱۵۰,۰۰۰
E – 1&2 ۱۲۵ * ۱۲۵  ۲۲۰,۰۰۰  ۱۷۰,۰۰۰  ۱۴۰,۰۰۰  ۱۰۰,۰۰۰

 

تعرفه تبلیغات سایت: انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان مقاطع برنجی

تعرفه تبلیغات سایت: انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان مقاطع برنجی